Verkaveling - splitsing

Verkaveling

Wanneer u een perceel in twee of meer bouwloten wenst te verdelen, dan is een verkavelingsaanvraag nodig. Ons landmeetburo meet het te verkavelen terrein op waarbij de terreingrenzen nauwkeurig vastgelegd worden.
Daarna wordt de opmeting in plan gebracht, en wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein opgesplitst in de verschillende percelen.
Wij stellen het volledige verkavelingsdossier op en dienen dit in bij het bestuur. Na het bekomen van de verkavelingsvergunning stellen wij de processen-verbaal op van de opmetingsplannen van de verschillende loten en materialiseren de grenspunten door middel van grenspalen.
Indien deze verkaveling extra wegenis- en riolering vereisen kunnen wij zorgen voor het ontwerp en opmaak van het technisch dossier.

Splitsing

Wanneer u een kadastraal perceel wenst op te splitsen met eigendomsoverdracht, dan kunnen wij dit voor u in orde brengen.
Het terrein wordt opgemeten en in overleg met de klant gesplitst en afgepaald. Er wordt een PV van opmeting en afpaling opgesteld en ingediend ter prekadastratie.

Wanneer kan een terrein verdeeld worden in bouwloten via een splitsing en wanneer is een verkavelingsaanvraag nodig?
Hierbij is het Interpretatief decreet 11 mei 2012 van toepassing. Dat zegt: “Een voorafgaande verkavelingsvergunning is niet vereist indien op de kavels een of meer woningen of constructies die voor bewoning kunnen worden gebouwd, worden opgericht, vooraleer de kavels door middel van een van de genoemde overdrachtsvormen worden aangeboden” Onder de term opgericht word verstaan: de gebouwen zijn winddicht, zodat de stedenbouwkundige vergunning niet meer kan vervallen.